Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/04/2019

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 cùng các văn bản kèm theo, Quý Cổ đông có thể tải tài liệu theo đường link đính kèm: Tại đây