Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 29/03/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tại đây