Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty AASC

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 05/06/2024

Quý cổ đông có thể xem hợp đồng kiểm toán tại đây