Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/06/2018

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng tải tài liệu đại hội trong file đính kèm