Thông báo chương trình đánh giá nội bộ lần 2 (26/9)

Admin 15/05/2018

Thông báo chương trình đánh giá nội bộ lần 2

THÔNG BÁO

V/v Chuẩn bị nội dung cho cuộc đánh giá nội bộ lần 2

 

Kính gửi: CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Để đánh giá việc thực hiện triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tại công ty lần 2, ban ISO tổ chức đánh giá nội bộ lần 2 để xem xét lại các quy trình, biểu mẫu và các bằng chứng về áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tại các phòng ban đơn vị. Để tiến hành đánh giá nội bộ Giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị phòng ban có liên quan chuẩn bị các nội dung sau:

1)     Nội dung đánh giá ( theo hướng dẫn sơ bộ kèm theo)

2)     Thành lập ban đánh giá nội bộ bao gồm:

- Đ/c Trần Đức Thịnh –Phòng TCHC: Trưởng ban .

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh – Phòng HS&QLTS : Thư ký.

- Đ/c Ngô Việt Thắng – Phòng TCHC : Thành viên.

- Đ/c Đoàn Thế Thọ - Phòng QLM : Thành viên.

- Đ/c Nguyễn Văn Từ – PXN : Thành viên.

- Đ/c Nguyễn Văn Khang – Phòng TTKT : Thành viên

- Đ/c Đỗ Văn Trung – Phòng HS&QLTS: Thành viên.

3)     Thời gian thực hiện đánh giá:

-   Thực hiện đánh giá nội bộ lần 2 vào ngày 29, 30 tháng 09 năm 2011.

-  7h30 phút sáng ngày 29/9/2011 tổ chức cuộc họp công bố kế hoạch đánh giá lần 1 tại hội trường tầng 3 công ty.

4)     Chuẩn bị các số liệu đánh giá:

-              Yêu cầu các đồng chí được phân công phụ trách xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại từng đơn vị chuẩn bị các bản thống kê, các hồ sơ tài liệu chứng minh cho việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình và in ra thành tập hồ sơ.

Trên đây là một số vấn đề cần triển khai khi thực hiện đánh giá nội bộ lần 2, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc để buổi đánh giá đạt kết quả tốt nhất!

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

Giám đốc

Vũ Hữu Tân

(đã ký)