Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/09/2018

Vui lòng mở file đính kèm: