Tạm ứng tiền Cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 31/12/2019