Quyết định Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Admin 15/05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 725/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 14  tháng 7  năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn

thành phố Bắc Ninh; giá nước sạch tại thị trấn Phố mới, huyện Quế Võ;

thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình,

 thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

 
   

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá thu nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 12.03.2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về giá của cơ quan nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định 306/QQĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh giá, định giá bán nước sạch ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVII, kỳ họp thứ 6 về việc quy định thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; giá nước sạch tại thị trấn Phố mới, huyện Quế Võ; thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Cụ thể là:

1. Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh:

Mục đích sử dụng

Lượng nước sử dụng trong tháng

Hệ số tính giá

Giá có thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chưa có phí thoát nước (đ/m3)

Phí thoát nước theo Quyết định số 57/QĐ-UBND

(đ/m3)

Giá tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước và phí thoát nước (đ/m3)

Sinh hoạt hộ dân cư

 

- 10m3 đầu tiên.

- Từ trên 10m3-20m3

- Từ trên 20m3-30m3

- Trên 30m3

0,79

1,0

1,15

1,71

5.500

7.000

8.000

12.000

1.500

1.500

1.500

1.500

7.000

8.500

9.500

13.500

 2. Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị trấn Phố Mới (Quế Võ) thị trấn Thứa (Lương Tài), thị trấn Gia Bình (Gia Bình), thị trấn Chờ (Yên Phong).

Mục đích sử dụng

Lượng nước sử dụng trong tháng

Hệ số tính giá

Giá tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước, không có phí thoát nước (đ/m3)

Sinh hoạt hộ dân cư

- 10m3 đầu tiên.

- Từ trên 10m3-20m3

- Từ trên 20m3-30m3

- Trên 30m3

0,6

0,72

0,9

1,42

5.600

6.900

8.300

13.500

Điều 2. Mức giá trên được áp dụng từ ngày 01.8.2014. Các mức giá trên thay thế các mức giá quy định trước đây. Giá tiêu thụ nước sạch dùng vào các mục đích sử dụng khác, Công Ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh xây dựng căn cứ vào mức giá bình quân và quy định tại Thông tư 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức, thực hiện; đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh cung ứng, thu tiền và sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Cục thuế Bắc Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ; Chủ tịch UBND huyện Lương Tài; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Nhường