Quyết định về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 
   

Số: 463/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  29  tháng 10  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại

doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014

 
   

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25.6.2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13.11.2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

1.1. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.2. Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống: An toàn về tài chính;

1.3. Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Đuống: An toàn về tài chính;

1.4. Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.5. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.6. Công ty TNHH MTV quản lý và xây dựng Giao thông Bắc Ninh: An toàn về tài chính. (Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động – TB&XH; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV (có tên tại Điều 1) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.               

                        

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài chính (b/c);

- BBN, Đài PTTH tỉnh, TT Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, CVP.

TM. UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Lương Thành

 

UBND TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 463 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014)