Quyết định v/v Ban hành Quy chế Công bố thông tin

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/01/2021

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây