Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (07/05)

Admin 15/05/2018

Ỷ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 

Số:  57/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/1/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2012-NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, kỳ họp thứ 6; Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ban hành kèm theo quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Thu phí thoát nước, bảo về môi trường, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, như sau:

1.                 Tất cả các hộ thuộc các phường; các hộ thuộc các xã có sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch, phải nộp phí thoát nước theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, lộ trình thu phí cụ thể như sau:

1.1             Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 (khi hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động) đến hết năm 2014: Thu bằng 50% chi phí vận hành bảo dưỡng. Mức phí phải nộp trong biểu sau:

 

Nhóm

Đối tượng thoát nước

Mức phí

(đ/m3)

1

Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng

1.500

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

1.500

3

Kinh doanh dịch vụ

2.300

4

Hoạt động sản xuất

3.000

 

1.2             Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết năm 2017: Thu bằng 70% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử.

1.3             Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi: Thu bằng 100% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử và các công trình xây dựng.

2.                 Các hộ còn lại thuộc các xã, không sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch phải nộp phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ. Mức phí phải nộp tính bằng 10% giá nước sạch bình quân tại thời điểm thu phí.

Điều 2.

1.                 Giao sở Tài chính:

-Hướng dẫn Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức thu phí thoát nước, quản lý sử dụng phí thu được theo điều 58 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

-Chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh hướng dẫn UBND các xã tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo khoản 2, Điều 1 Quyết định này, quản lý sử dụng phí thu được theo Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐ ND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh khóa 17, kỳ họp thứ 6 và các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể mức thu phí thoát nước tại mục 1.2, mục 1.3, khoản 1, Điều 1 Quyết định này, trình UBND tỉnh trong quý 4 năm 2014, để quyết định thu phí từ ngày 01/01/2015.

3. Quyết định này thay thế quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường; Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh, UBND các phường xã thuộc thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Các bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính (B/c);

-TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);

-Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND Tỉnh;

-Các đ/c thành viên UBND tỉnh;

-Công báo tỉnh;

-Văn phòng UBND tỉnh: PVP.KTTH, CVP;

-Lưu: HCTC, KTTH, NNTN, CN.XDCB.

TM UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Nhường