Quyết định ban hành quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (3/4)

Admin 15/05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Số: 48/2012/QĐ-UBND

                 Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý thoát nước

trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Luật: Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP; số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 về quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xét đề nghị tại Tờ trình số     /TT-SXD ngày    /7/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là bản Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp;

- T.T Tỉnh ủy, T.T HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, CN-XDCB, CVP.

TM.UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Nhường