Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/04/2019

Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, Quý cổ đông có thể download tại đây