Phụ lục 1-Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Admin 15/05/2018

PHỤ LỤC 1: Quy chuẩn xả thải vào nguồn nước tiếp nhận

 

-QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su tự nhiên.

-QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

-QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

-QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.

-QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may.

-QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

-QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn.