NQ-HĐQT v/v Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/03/2021

Quý cổ đông có thể tài tài liệu Tại đây