Nq-hđqt v/v bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/03/2021

Quý cổ đông có thể tài tài liệu Tại đây