NQ HĐQT và Công bố thông tin ngày chi trả cổ tức, dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/03/2019