NQ-HĐQT bổ nhiệm chức Trưởng phòng Tài vụ

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 28/10/2020