Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/01/2021

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu  Tại đây