Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/04/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tại đây