Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/06/2020

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tại đây