Nghị quyết hội đồng quản trị v/v chi trả tiền cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 27/07/2020