Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 14/07/2023