Nghị quyết HĐQT v/v thông qua một số vấn đề như tạm ứng tiền cổ tức, kế hoạch sục rửa hệ thống cấp nước...

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/05/2021