Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 26/04/2021

Quý cổ đông có thể tài liệu Tại đây