Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 23/06/2023

Quý cổ đông có thể tải nghị quyết Đại hội tại đây