Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 26/04/2019

Quý cổ đông có thể tải NQĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tại đây