Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 21/04/2022

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây