Nghị Định 59/2019 về phòng chống tham nhũng của Chính phủ

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 08/12/2022

Nghị định 59/2019 quy định một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng: tại đây

Kế hoạch thực hiện đề án: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cưc, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022: tại đây

Kế hoạch: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022: tại đây

Các văn bản gốc: Tại đây  và tại đây