Khảo sát sử dụng nước sạch của các khách hàng dùng nước tại Bắc Ninh (6/3)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018