Kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch tại Phường Vân Dương và xã Nam Sơn thành phố Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Vừa qua, phòng Quản lý khách hàng- Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh đã tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch các hộ dân thuộc phường Vân Dương và xã Nam Sơn.

Tại phường Vân Dương, nhóm khảo sát tiến hành khảo sát tại 5 xã bao gồm: Vân Trại, Hai Vân, Lãm Làng, Chu Mẫn, Lâm Trại với tổng số 1.558 hộ, số khảo sát được là 1.459 hộ (Chiếm 93.6%). Số hộ không khảo sát được là 99 hộ (Chiếm 14.4%- Do các hộ có khẩu nhưng không có ở địa phương và một số hộ không hợp tác). Số nhân khẩu trong phường là 6.506 người (Bình quân 4.2 người/hộ). Số nhân khẩu trọ trong phường là 6.697 người (Đa số công nhân ở nơi khác đến ở trọ làm trong khu công nghiệp). Kết quả cụ thể như sau:

    1. Kết quả khảo sát liên quan đến nghề nghiệp

     Kết quả khảo sát cho thấy các hộ tại Phường Vân Dương chủ yếu là làm ruộng (1087 hộ- Chiếm 69%), sau đó là công nhân viên (276 hộ- Chiếm 18%), còn lại là làm nghề buôn bán, chăn nuôi và thủ công.

     2. Kết quả khảo sát về nguồn nước đang dùng và chất lượng nước đang dùng

 

 

Tên thôn

Nguồn nước đang dùng

Chất lượng nước

 

Nước giếng đào

Nước mưa

Nước giếng khoan

Tốt

Nhiều săt

Có mùi tanh, mặn chát

Vân Trại

13

0

198

201

8

3

Hai Vân

0

0

237

199

32

12

Lãm Làng

0

0

334

332

2

1

Chu Mẫn

0

0

440

40

400

0

Lãm Trại

12

0

225

228

7

2

Tổng

25

0

1434

1000

449

18

         Chủ yếu các hộ dùng nước giếng khoan (Chiếm 98%), nước giếng đào (2%) và không có hộ nào dùng nước mưa. Chất lượng nước đang dùng các hộ chủ yếu cho là tốt (68%), các hộ cho rằng nhiều sắt (30%), và có mùi tanh (2%).

        3. Kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng nước máy

Tên thôn

Không

Vân trại

180

31

Hai Vân

216

21

Lãm Làng

333

1

Chu Mẫn

435

5

Lãm Trại

213

24

Tổng

1377

82

            Số hộ muốn sử dụng nước máy chiếm tỷ lệ cao (93%). Kết quả khảo sát chỉ ra mục đích sử dụng nước máy dùng chủ yếu cho ăn uống và tắm giặt. (100% các hộ dùng cho ăn uống, bên cạnh đó còn dùng cho tắm giặt chiếm 35%, dùng cho chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ lệ không đáng kể). Kết quả khảo sát cũng chỉ ra lượng nước các hộ sẽ dùng chủ yếu là ở mức 4-10m3 (Chiếm 78%), 10-20m3 (18%), còn lại là trên 20m3.

Tại xã Nam Sơn, đoàn khảo sát tiến hành khảo sát tại 9 thôn: Chiều Thôn, Tự Thôn, Môn Tự, Đa Cấu, Đông Dương, Sơn Đông, Sơn Trung, Sơn Nam, Thái Bảo với 2.347 hộ, số hộ khảo sát được là 2.096 (Chiếm 89,3%) số hộ không khảo sát được là 251 (Lý do các hộ có khẩu nhưng không có ở địa phương, một số hộ không hợp tác).

          1. Kết quả khảo sát liên quan đến nghề nghiệp và nguồn nước đang dùng

     Chủ yếu các hộ làm nông nghiệp là 1.719 hộ (Chiếm 74,5%), công nhân viên là 469 hộ (chiếm 22.3%), còn lại là buôn bán và chăn nuôi, làm nghề thủ công. Các hộ sử dụng giếng khoan là 1.904 hộ (chiếm 74%). Còn lại là giếng đào và nước mưa. Qua khảo sát đa số các hộ đánh giá chất lượng nước ngầm tốt: 1.767 hộ (Chiếm 84%),

         2. Kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch 

Tên thôn

Không

Chiều Thôn

87

27

Tự Thôn

151

53

Môn Tự

108

26

Đa Cấu

300

78

Đông Dương

305

71

Sơn Đông

156

28

Sơn Trung

202

105

Sơn Nam

92

48

Thái Bảo

178

65

Tổng

1579

501

       Số hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch là 1579 (Chiếm 75%). Trong đó thôn Đông Dương do nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nên có nhu cầu sử dụng nước cao hơn 305 hộ (Chiếm 81%). Số hộ dùng nước sạch vào ăn uống và tắm giặt là chủ yếu: Ăn uống là 1376 hộ (Chiếm 59%), dùng cho tắm giặt là 953 hộ (chiếm 41%), dùng cho chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ không đáng kể.

       Lượng nước các hộ dân dùng nước chủ yếu ở mức 4-10m3. (974 hộ- chiếm 71%) Kết quả khảo sát tại xã Nam Sơn và Phường Vân Dương của nhóm khảo sát  thuộc phòng Quản lý khách hàng, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Công ty tham khảo khi đưa ra các quyết định đầu tư mạng lưới, trên cơ sở nhu cầu cấp nước sạch của các địa bàn nói trên; đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nhu cầu cao như: Phường Vân Dương tỷ lệ bình quân 93% số hộ có mong muốn dùng nước máy,  trong đó đặc biệt là khu Chu Mẫn và Lãm Làng (có tỷ lệ lần lượt là  99%, 100% hộ có nhu cầu dùng nước máy); Xã Nam Sơn cần tập trung cấp nước cho các thôn Đông Dương và Sơn Đông (với tỷ lệ tương ứng là 94% và 82,4 % số hộ).

(Hạ Thị Vân Anh- Phòng TCHC)