Hợp đồng kiểm toán năm 2021 giữa công ty TNHH kiểm toán VACO với Công ty CP nước sạch Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 01/06/2021

Quý cổ đông có  thể tải tài liệu Tại đây