Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/07/2020

Quý cổ đông có thể tải tài liệu HĐ kiểm toán Tại đây