Hoạt động đánh giá giám sát định kỳ lần 3 hệ thống quản lý chất lượng công ty (11/12)

Admin 15/05/2018
 
Hoạt động đánh giá giám sát định kỳ lần 3 hệ thống quản lý chất lượng công ty
 

Ngày 14/9/2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã cử 2 chuyên gia tiến hành đánh giá giám sát định kỳ lần 3 về đánh giá giám sát hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; để đảm bảo hệ thống chứng nhận được tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực. Trong đợt này các chuyên gia tập trung đánh giá tại các phòng: Tổ chức hành chính, Quản lý khách hàng, Quản lý mạng, Hồ sơ và quản lý tài sản, Phòng Thanh tra và kiểm toán nội bộ, Nhà máy nước Bắc Ninh và Nhà máy nước Lương Tài.

Qua quá trình đánh giá chuyên gia nhận xét HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch được các phòng ban áp dụng tốt và chặt chẽ tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần được lưu ý và cải tiến để đem lại hiệu quả tốt hơn cụ thể như sau:

*Điểm khắc phục loại 1: không có.

*Điểm khắc phục loại 2: 2 điểm tại các đơn vị Nhà máy nước Bắc Ninh, Nhà máy nước Lương tài.

*Điểm lưu ý: 8 điểm tại các bộ phận Ban ISO (2 điểm) , phòng QLM (2 điểm) , phòng Nhà máy nước Lương Tài (3 điểm), QLKH (1 điểm).

Với các lỗi không phù hợp ngay trong tháng các phòng ban sẽ phải phân tích nguyên nhân và nêu các hành động khắc phục phòng ngừa, dự kiến ngày hoàn thành gửi hồ sơ về trung tâm Quacert . Quacert sẽ thẩm tra xem xét các bằng chứng liên quan trong lần giám sát tiếp theo và thông báo duy trì giấy chứng nhận có hiệu lực như đã ban hành.