Hoạt động của ban ISO tháng 8, 9, 10 (18/11)

Admin 15/05/2018
Hoạt động của ban ISO tháng 8, 9, 10

Ban chỉ đạo hệ thống ISO 9001: 2008 (gọi tắt là ban ISO) được thành lập với nhiệm vụ thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong tất cả các đơn vị liên quan đến lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch. Để giám sát việc thực hiện và tuân thủ theo các quy trình, biểu mẫu đã ban hành từ ngày 1/8/2013 ban ISO đã tiến hành việc kiểm tra định kỳ và thường xuyên đối với các đơn vị thuộc phạm vi của hệ thống với 204 quy trình thực hiện công việc và biểu mẫu đi kèm.

Công tác kiểm tra thực hiện ISO được thực hiện hàng tháng đối với tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống bao gồm 11 phòng ban, đơn vị.

 

(Kiểm tra thực hiện ISO tại phòng Hồ sơ tài sản)

 

Việc kiểm tra được các thành viên trong Ban ISO thực hiện theo lịch. Căn cứ vào hệ thống tài liệu ban hành, các quy định của công ty, các văn bản, tiêu chuẩn về cấp nước, các cam kết với khách hàng và thực tế sổ sách ghi chép, lưu giữ để đánh giá công tác thực hiện ISO của đơn vị. Đến nay qua 3 tháng kiểm tra Ban ISO đã thực hiện kiểm tra đối với 100 quy trình và biểu mẫu đi kèm kết quả như sau:

-         52 quy trình: Đánh giá là đạt yêu cầu

-         48 quy trình: Đánh giá là cần xem xét lại một vài điểm cho phù hợp

Ban ISO đã tiến hành lập biên bản đánh giá việc thực hiện đối với từng quy trình đồng thời tổng hợp vào báo cáo kết quả kiểm tra hàng tháng, trong đó Ban ISO đưa ra khuyến cáo về các điểm cần xem xét lại trong việc thực hiện quy trình, biểu mẫu đã Ban ISO đã yêu cầu các bộ phận trả lời ý kiến về các khuyến cáo đưa ra và có thể đưa ra giải pháp khác thích hợp hơn. Ban ISO sẽ xem xét lại các ý kiến của các đơn vị để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất để duy trì, thực hiện và cải tiến thiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO của công ty.

 

(Nguyễn Thị Hồng Minh- Thư ký ISO cung cấp)