GIỚI THIỆU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Thực hiện Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, ngày 31/12/2014 UBND thành phố Bắc Ninh (bên A) và Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh (bên B) đã tiến hành ký kết Hợp đồng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh. Hợp đồng bao gồm 20 điều và 7 phụ lục kèm theo.

Hợp đồng nhằm quy định Quy định quyền hạn và nghĩa vụ của 2 bên nhằm bảo đảm cung cấp bền vững dịch vụ thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, duy trì và phát triển hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải.

Hợp đồng có hiệu lực 10 năm, kể từ năm 2014. Bên B đã được bên A giao cho thực hiện các phần việc sau đây:

 1. Quản lý, vận hành mạng lưới cống thoát nước (tuyến cống cấp 1, 2, các giếng tách dòng, cửa xả nước mưa và cống áp lực) với tổng chiều dài 127km ống cống và gần 5.000 hố ga, hố van các loại.
 2. Quản lý, vận hành các công trình đầu mối (gồm 4 trạm bơm nước thải, 2 trạm bơm nước mưa, trạm xử lý nước thải thôn Viêm Xá - công suất 40m3/ngđ, nhà máy xử lý nước thải tập trung - công suất 28.000m3/ngđ).
 3. Vận chuyển và xử lý bùn thải.
 4. Quản lý tài sản.
 5. Quản lý khách hàng thoát nước.

Một số quy định đầu vào đối với hệ thống thoát nước để đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động bình thường được 2 bên thống nhất như sau::

 • Lưu lượng nước thải tại nhà máy xử lý nước thải tối đa là 28.000m3/ngđ (tính toán tại thời điểm năm 2020);
 • Chất lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước tuân theo Quy chế quản thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
 • Lượng mưa 30mm trong 1 giờ, các hồ có chức năng điều hòa, các cống, đập tràn, cửa phai của công trình thủy lợi được mở hoàn toàn và duy trì ở mức nước thiết kế của Dự án thoát nước và xử lý nước thải; các trạm bơm tiêu nông nghiệp bơm ra kênh Kim Đôi và các trạm bơm tiêu nông nghiệp bơm ra sông Cầu được vận hành từ lúc bắt đầu mưa.

Bên A và bên B cũng đã thống nhất các chỉ tiêu của nước thải sau xử lý như sau:

 1. Đối với Nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh:
 • BOD < 20mg/l;
 • COD < 100mg/l;
 • SS    < 30mg/l;
 • t        < 40oC;
 • PH    = 6,0÷9,0;
 • Hàm lượng bùn khô <24%)
 1. Đối với Trạm xử lý nước thải Viêm Xá:
 • BOD < 100mg/l;
 • COD < 200mg/l;
 • SS    < 100mg/l;
 • t        < 40oC;
 • PH    = 5,0÷9,0;

Phương thức hợp đồng được 2 bên thống nhất là “Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh”. Vào tháng 12 hàng năm, bên A và bên B sẽ cùng nhau thống nhất giá trị thực hiện hợp đồng của năm tiếp theo, trong mỗi năm thực hiện hợp đồng 2 bên sẽ thỏa thuận và ký thêm một bản “Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” theo khối lượng, đơn giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai bên cũng nhất trí nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ công ích hoàn thành theo từng quý trong năm. Căn cứ biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích hoàn thành và hồ sơ quyết toán quí, bên A sẽ tiến hành thực hiện việc thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Quyền và nghĩa vụ của 2 bên như sau:

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
 • Quyền chấm dứt hợp đồng theo quy định;
 • Quyền giám sát và kiểm tra hệ thống thoát nước và các hạng mục của hệ thống này vào bất cứ thời điểm nào để bảo đảm tính hiệu quả của các hoạt động quản lý, vận hành theo hợp đồng đã ký;
 • Không can thiệp vào các công việc liên quan đến hoạt động tài chính của bên B, bao gồm các vấn đề về quản lý nhân sự và các vấn đề cụ thể khác mà không có sự thông báo trước bằng văn bản và không được sự chấp thuận của bên B;
 • Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, không bán, cho thuê hoặc nhượng quyền quản lý các tài sản cố định đã giao cho bên B quản lý khi chưa được sự đồng ý của bên B;
 • Trong các trường hợp vi phạm điều 11, bên A phải bồi thường tổn thất thiệt hại do việc vi phạm gây ra đối với bên B;
 • Có trách nhiệm lập và cung cấp cho bên B 01 bản danh mục tài sản ban đầu. Bản danh mục tài sản này bao gồm 1 danh sách đầy đủ tất cả các tài sản hiện hữu;
 • Có trách nhiệm phối hợp với bên B tổ chức và triển khai các chương trình truyền thông, thông tin đại chúng về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thoát nước, tham gia giám sát của cộng đồng;
 • Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B theo nội dung của hợp đồng;
 • Có trách nhiệm phê chuẩn đúng thời hạn các kế hoạch đầu tư do bên B lập trong việc sửa chữa, thay thế, phục hồi và mở rộng hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của hợp đồng quản lý, vận hành;
 • Có trách nhiệm hỗ trợ bên B trong việc đấu nối các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.
 • Có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp các bên liên quan như (đơn vị vận hành các hồ điều hòa, đơn vị vận hành hệ thống kênh, mương, trạm bơm nông nghiệp) trong việc phòng chống chống ngập úng cục bộ thành phố Bắc Ninh.
 • Căn cứ biên bản nghiệm thu thực hiện thanh toán những khối lượng sản phẩm công ích trong kế hoạch đặt hàng, những khối lượng vượt quá sẽ thanh toán sau khi có quyết định bổ sung của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đặt hàng bổ sung.
  1. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
 • Có quyền tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, được thanh toán đúng và đầy đủ chi phí dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo hợp đồng đã ký kết;
 • Có quyền được đề nghị bên A, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định;
 • Có quyền được bồi thường thiệt hại do các bên liên quan gây ra theo quy định của pháp luật;
 • Có quyền giám sát xả thải của các hộ thoát nước và kiến nghị xử lý theo quy định đối với những hộ thoát nước vi phạm;
 • Có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo các nội dung công việc được quy định trong hợp đồng;
 • Có trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư theo uỷ quyền của bên A đúng theo các quy định của luật pháp Việt Nam;
 • Có trách nhiệm xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân viên có trình độ chuyên ngành và kỹ năng cần thiết trong việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước theo yêu cầu của hợp đồng;
 • Có trách nhiệm trong việc đổi mới, áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến trong xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng, hoá chất và giảm thiểu lượng bùn cặn sau xử lý, v.v..;
 • Có trách nhiệm xử lý và khắc phục sự cố trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định của hợp đồng;
 • Có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Có trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Có trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn lao động như cung cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động và định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho công nhân;
 • Có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị và của hệ thống thoát nước;
 • Có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất cho bên A về các hoạt động quản lý, vận hành.
 • Có trách nhiệm lập và ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước với các hộ thoát nước theo quy định. Dựa trên những thông tin của hợp đồng dịch vụ khách hàng, bên B có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, thường xuyên cập nhật, tổng hợp đánh giá tình hình;
 • Có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các hộ thoát nước nước có liên quan biết trong trường hợp ngừng dịch vụ thoát nước để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp dịch vụ thoát nước. Nội dung thông báo phải nêu rõ lý do, thời gian tạm ngừng dịch vụ thoát nước đồng thời phải có phương án thoát nước tạm thời đối với các hộ thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
 • Có trách nhiệm hỗ trợ bên A lập phương án phí thoát nước hoặc điều chỉnh phí thoát nước phù hợp từng giai đoạn cụ thể để bên A trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trách nhiệm liên quan đến nhà thầu phụ như cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân đề xuất làm nhà thầu phụ để thực hiện công việc liên quan đến quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước theo yêu cầu của hợp đồng.
 • Có trách nhiệm phối hợp với bên A nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khối lượng sản phẩm công ích sau khi kết thúc công việc.

Nội dung đặt hàng quản lý vận hành hệ thống thoát nước tại Bắc Ninh: Chi tiết