Giao lưu văn nghệ 4 Công ty cấp nước Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 06/06/2019