Đơn từ nhiện thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Châu và đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Văn An

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/03/2024