Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/04/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh Quý cổ đông có thể download tại đây