Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/07/2023