Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 10/01/2023