Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 04/07/2022