Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/01/2021