Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 10/01/2019