Danh sách Cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 10/01/2019