Đánh giá bên ngoài hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2 (2014-2016) (4/3)

Admin 15/05/2018
Đánh giá bên ngoài hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2 (2014-2016)
 

Ngày 27 tháng 2 năm 2014 công ty đã đón đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert về đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong lĩnh vực “sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt”. Đây là lần đánh giá chứng nhận đầu tiên giai đoạn 2 (2014-2016) hệ thống Quản lý chất lượng của công ty theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trong giai đoạn 2 này Trung tâm Quacert sẽ về đánh giá 4 lần (1 lần đánh giá chính thức và 3 lần đánh giá giám sát).

 Đoàn đánh giá bên ngoài được thành lập gồm 3 đồng chí, chia làm 3 nhóm đánh giá. Đánh giá theo phương pháp đánh giá điểm và đã thực hiện đánh giá ở ban ISO và 9 phòng ban, đơn vị bao gồm: phòng Tổ chức hành chính, Phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng Hồ sơ tài sản, phòng Thanh tra kiểm toán nội bộ, phòng Quản lý khách hàng, phòng Quản lý mạng, Nhà máy nước Bắc Ninh, Trạm cấp nước Quế Võ và trạm cấp nước Lương Tài.

Hoạt động đánh giá giám sát tại các phòng ban dựa trên các yêu cầu từ quy định, văn bản của công ty; căn cứ vào các yêu cầu đến từ văn bản quy định trong lĩnh vực cấp nước (Chủ yếu theo Quy chuẩn 01/2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống); các yêu cầu đến từ phía khách hàng; các quy trình biểu mẫu đã ban hành và thực tế hồ sơ lưu giữ để xem xét đánh giá có phù hợp và không phù hợp.

Những điểm được ghi nhận là mặt mạnh của hệ thống:

Lãnh đạo công ty cam kết cao việc thiết lập duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống tài liệu ban hành liên tục cập nhật những sửa đổi theo đúng thực tế thực hiện đáp ứng yêu cầu của ISO 9001 và kiểm soát quá trình tạo sản phẩm.

Duy trì hệ thống vượt mục tiêu chất lượng đề ra (tỷ lệ thất thoát nước, doanh thu tiền nước 2013)

Mở rộng áp dụng hệ thống vào các đơn vị cung cấp nước trong toàn tỉnh (các trạm cấp nước).

Những điểm yếu của hệ thống:

Không có điểm đặc biệt yếu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Một số lỗi được phát hiện liên quan đến tuân thủ tại một số bộ phận chưa đầy đủ:

Có thực hiện theo quy trình nhưng kiểm tra hồ sơ thực tế còn thiếu.

Việc thực quy trình QT04-ISO Quy trình khắc phục phòng ngừa còn chưa được hiểu rõ.

Cụ thể là kịp thời phát hiện 3 điểm không phù hợp (loại 2) và 15 điểm lưu ý, góp ý. Ban ISO đã phối hợp cùng với các phòng ban còn tồn tại vấn đề cần khắc phục tiến hành phân tích nguyên nhân và có hành động khắc phục gửi cho trung tâm chứng nhận Phù hợp xem xét và cấp công văn chứng nhận duy trì.

 

(Nguyễn Thị Hồng Minh- thư ký ISO cung cấp)