Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty (Nhiệm kỳ 2015-2017)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh v/v kế hoạch Đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh triển khai Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Đảng bộ Công ty có 4 chi bộ: Khối văn phòng, khối xây lắp, khối sản xuất nước, khối kinh doanh, thoát nước. Ngày 23.1.2015, chi bộ cuối cùng trong tổng số các chi bộ trực thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh đã tiến hành thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Như vậy, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh hiện có 74  đảng viên trong tổng số 418 CBCNV toàn đơn vị. Sau khi có kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy, các chi bộ đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của cấp trên.

Đ/C Đinh Quang Hiệp- Chủ tịch Công ty tham gia đại hội chi bộ khối xây lắp

Thông qua việc tổ chức đại hội, các chi bộ đã Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty. (Dự kiến diễn ra vào tháng 3/2015).

Đại hội các chi bộ đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017, lãnh đạo các chi bộ là những đảng viên ưu tú, đủ trí tuệ, tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ.

 

     

                  Chi ủy khối xây lắp                                                                 Chi ủy khối văn phòng

 

      

            Chi ủy khối sản xuất nước                                             Chi ủy khối  kinh doanh, thoát nước