Công văn đề nghị hủy chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 29/03/2023