Công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 05/05/2020

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây