Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 04/07/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây