Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 10/07/2019

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây