Công bố thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/03/2020